Ang Pechanga Resort Casino, ay nakikilahok sa pagbati ng Maligayang araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Hunyo 12.

“Nakikiisa ang Pechanga Resort Casino sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pililpinas. Hangad namin ang inyong kaligtasan at mabuting Kalusugan sa espesyal na araw na ito. Mabuhay!” – Marylou Bean, Senior Executive Casino Host

Gayundin, sinabi ni Vhergie Dejesus, Executive Casino Host, “Lahat kami sa Pechanga Resort Casino ay bumabati sa inyo at sa inyong Pamilya ng isang mapayapa at mabuting kalusugan sa araw ng Kalayaan.”

Sa buong mundo, ang Lahat ng Pilipino ay nagtitipon sa Araw na ng Hunyo 12, or kaya sa nalalapit na Araw na ito upang magdiwang, kung minsan ay may parada pa. Mayroon. Ding lokal at pang nasyunal na mga kaganapan sa Mayınla, ang kapital ng bansa.

Sa mg nakaraang pagdiriwang upang gunitain ang natatanging Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga dayuhang mananakop, nagsasagawa rin pinagsanib na sibil at sundalong pagpaparada ng mga unipormadong organizasyon, kasama ang pribado at publikong samahan, 

kung saan ginanap noong nakaraang taon ng 2020 upang gunitain ang kasaysayan ng bansa.

Ang watawat ng Pilipinas ay naunang itinaas noon 1898, at gayundin ay nakapalamuti sa mga kabahayan at mga establisimyento sa kaagahan ng Mayo 28.

Bilang pambansang paggunita, ang mga opisina, paralan at mga lugar ng pinagtatrabahuhan ay sarado lahat, kabilang ang mga embahada at konsulado sa mundo.

Kontakin ang Pechanga Pilipino host team ngayon upang makapag plano sa inyong susunod na pag bisita, habang ipinagdiriwang nito ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas.

Patungkol sa Pechanga Resort Casino

Ang Pechanga Resort Casino ay naghahatid ng pinaka malaki at napakalawak na eksperiyensa ng resort/casino kahit saan pa sa Estados Unidos. Pinangalanang Numero Uno na casino sa Amerika ng mambababsa ng USA TODAY at binigyan ng ratang Four Diamond property ng AAA mula 2002, ang Pechanga Resort Casino ay naghahatid ng hindi matumbasang aliwan. Naglalaan ng pinaka maiinit na slots, table games, kainan, at championship golf sa Journey sa Pechanga, ang Pechanga Resort Casino ay pag-aari at pinamamahalaan ng Pechanga Band of Luiseno Indians. Sa iba pang impormasyon, tumawag toll-free sa (877) 711-2946 o bumisita sa Pechanga.com. Sundan ang Pechanga Resort Casino sa Facebook at sa Twitter @PechangaCasino. Ang Pechanga Resort Casino ay bukas 24-oras. Ang mga bisita ay kinakailangang 21 at higit pa upang pumasok sa casino.

Pechanga Resort Casino Join in Celebration of the Philippine Independence Day

Pechanga Resort Casino joins in celebration of the 123rd Philippine Independence Day on June 12.

“Pechanga Resort Casino join you in celebrating the Philippine Independence Day. We wish you safety and good health on this special day. Long Live!”, said Marylou bean, Senior Executive Casino Host.

At the same time, Vhergie Dejesus, Executive Casino Host, said, “All of us at Pechanga Resort Casino wish you and your family safe and healthy this Independence Day.”

Worldwide, Filipinos gather on June 12 or a date close to it to publicly celebrate, sometimes with a parade. There are also local as well as a national celebration in Manila, the national capital.

In the past years events to commemorate the Philippine Independence from foreign colonies, included a civil-military parade of uniformed organizations and public and private entitles, the last major parade was held in 2020 to mark its nationhood.

The Flag of the Philippines was first flown on that day in 1898 and is usually displayed in homes and establishments from as early as May 28.

As a national holiday, offices, schools and business establishments are closed, including consulate and embassies in the world.

Contact Pechanga’s Filipino host team today to plan your next visit as it celebrates the Philippine Independence Day.

About Pechanga Resort Casino
Pechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Named the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering the hottest slots, table games, dining, and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseño Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.